Biuro Plus
 
 
 
Usługi
Kategorie towarów
onClick="if($(this).hasClass('.item-developed')) SetCookie('szukaj','item-developed',1); else SetCookie('szukaj','item-collapsed',1);">
Polecane produkty
Producenci
Link
 

Polityka prywatności
www.biuroplus-katowice.pl

 1. Administratorem danych osobowych jest Jerzy Rożen prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod firmą Biuro Plus Jerzy Rożen z siedzibą ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice, NIP 634-007-48-97, REGON: 003492535 zwany dalej Administratorem.

 2. Przez Sklep rozumie się platformę sprzedażową B2B pod adresem internetowym: https://www.biuroplus-katowice.pl/ prowadzoną przez Administratora danych.

 3. Udostępnienie przez Kupującego swoich danych osobowych Administratorowi jest w pełni dobrowolne i stanowi wyłączną samodzielną decyzję Kupującego.

 4. Administrator przetwarza dane osobowe Kupujących w zgodzie z zapisami:
  1. Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  2. Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  3. rozporządzenia z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
  4. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (RODO).
 5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Kupującego niezbędne w celach prawem dozwolonych:
  1. nazwisko i imiona;
  2. numer ewidencyjny NIP,
  3. adres zameldowania na pobyt stały;
  4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
  5. adresy elektroniczne.
 6. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Kupującym, Administrator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

 7. Administrator zapewnia bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych, w szczególności poprzez zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

 8. Dane osobowe zbierane są na potrzeby Administratora i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej jego przedsiębiorstwa, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych (o ile Kupujący wyrazi na to stosowną zgodę), z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.

 9. Kupujący może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie kursorem dodatkowych pól formularzy Zamówienia, aby podane przez Kupującego dane osobowe były przetwarzane do innych celów marketingowych Administratora, zwłaszcza w celu informowania Kupującego o nowych produktach oraz promocjach handlowych.

 10. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Kupującego do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Kupujący zawarł z Administratorem. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Administratora będą przechowywane przez Administratora przez okres prowadzenia przez Administratora działalnoœci gospodarczej, chyba, że Kupujący skorzysta wczeœniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

 11. Kupujący ma prawo do każdorazowego, nieodpłatnego:
  1. wglądu do swoich danych,
  2. poprawienia, zmiany ich treści,
  3. żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz do usunięcia swoich danych, które to żądania należy zgłosić Administratorowi.
 12. Administrator będzie przekazywał dane osobowe Kupującego tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych, dostawca usług prawnych. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Kupującego będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.

 13. Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie jego treści powoduje, że w pamięci urządzeń za pośrednictwem, których Kupujący dokonuje tych czynności zapisywane są tzw. pliki cookies tj pliki tekstowe (lub o podobnej funkcjonalności), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu.

 14. Pliki cookies wykorzystywane są w Sklepie za zgodą Kupującego, przy czy zgoda ta może zostać wyrażona poprzez zaznaczenie zgody podczas wyświetlenia się na urządzeniu strony startowej Sklepu wraz z odpowiednimi ustawieniami przeglądarki internetowej, z której korzysta Kupujący a która zezwala na zapis w pamięci urządzenia plików cookies.

 15. Kupujący ma możliwość usuwania plików cookies po każdorazowym zakończeniu korzystania ze Sklepu, może również poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej ograniczyć lub całkowicie wyłączyć zapisywanie w pamięci urządzeń plików cookies.

 16. Ograniczenia wprowadzone przez Kupującego w korzystaniu z plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu.

 17. Administrator nie wykorzystuje plików cookies do:
  1. Identyfikowania Kupujących,
  2. Ustalania ich tożsamości,
  3. Wpływania na funkcjonowanie urządzeń Kupujących
 18. Pliki cookies, zależnie od ich rodzaju, umożliwiają Administratorowi zwłaszcza:
  1. Zapewnienia bezpieczeństwa Kupującym podczas korzystania przez nich ze Sklepu,
  2. Pozyskiwanie niezindywidualizowanych danych statystycznych dot. Sklepu,
  3. Badania czy funkcjonalności Sklepu spełniają oczekiwania Kupujących,
  4. Dostosowywanie treści Sklepu do potrzeb Kupującego,
  5. Dostosowywanie funkcjonalności Sklepu do potrzeb Kupującego,
  6. Zapamiętywania preferowanych przez Kupującego ustawień.
 19. Administrator w toku świadczenia usług posługuje się:
  1. Plikami cookies o charakterze tymczasowym, które są usuwane po zakończeniu korzystania przez Kupującego ze Sklepu (zamknięcie strony),
  2. Plikami cookies o charakterze trwałym, które pozostając w pamięci urządzenia przez oznaczony czas i są stosowane za każdym korzystaniem przez Kupującego ze Sklepu.
 20. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. Pliki cookies umożliwiające korzystanie przez Kupujących z funkcjonalności Sklepu - w szczególności zapewniając możliwość zalogowania się do niego (autoryzacja) i utrzymania sesji oraz zamawiania przez Kupujących produktów.
  2. Pliki cookies odpowiedzialne za bezpieczeństwo zakupów - umożliwiające dokonywanie przez Kupujących bezpiecznych zamówień.
  3. Pliki cookies pozwalające na zapamiętywanie wybranych przez Kupujących indywidualnych ustawień Sklepu.
  4. Pliki cookies o charakterze użytkowym służące pozyskiwaniu przez Administratora danych statystycznych.
 21. Google Analytics wykorzystuje technologię "cookies" w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Jeżeli Kupujący zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie Administratora chciałby je skasować, może to zrobić zgodnie z informacją znajdującą się w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 22. Google AdWords wykorzystuje technologię "cookies" w celu umożliwienia przez Administratora oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajduje się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies Google Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania Sklepu. Jeżeli Kupujacy zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie Administratora chciałby je skasować, może to zrobić zgodnie z informacją znajdującą się w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.