Biuro Plus
 
 
 
Usługi
Kategorie towarów
onClick="if($(this).hasClass('.item-developed')) SetCookie('szukaj','item-developed',1); else SetCookie('szukaj','item-collapsed',1);">
Polecane produkty
Producenci
Link
 

Platforma zakupowa B2B oparta o domenę www.biuroplus-katowice.pl służy wyłącznie do sprzedaży dla podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw) oraz instytucji. Wszystkie transakcje związane są z wystawieniem faktury.

Słownik pojęć

Platforma Internetowa - Platforma dostępna na stronie www.biuroplus-katowice.pl
Sprzedający - właściciel platformy www.biuroplus-katowice.pl, którym jest: Biuro Plus Jerzy Rożen, ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice, NIP 634-007-48-97, REGON 003492535, EDG 10314.
Klient - przedsiębiorstwo, przedsiębiorca lub instytucja publiczna korzystający z platformy biuroplus-katowice.pl
Koszyk - narzędzie Platformy umożliwiające zamówienie towarów ze sprecyzowaniem ich ilości, zawierające ceny zamawianych produktów, podsumowujące wartość zamówienia, umożliwiające dokonywanie zmian w zamówieniu (zmiana ilości, dodawanie i odejmowanie produktów).
Newsletter - gazetka elektroniczna przesyłana za pośrednictwem Platformy www.biuroplus-katowice.pl, w której mogą być zamieszczane m.in. informacje na temat oferty, promocji i konkursów

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienia na Platformie biuroplus-katowice.pl mogą składać Klienci, którzy założyli indywidualne konto na Platformie biuroplus-katowice.pl i zalogowali się na swoim indywidualnym koncie klienckim oraz klienci nie posiadający konta klienta na Platformie biuroplus-katowice.pl. W drugim przypadku w procesie akceptacji zamówienia Klienci ci zobowiązani są do podania swoich danych teleadresowych.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania zamówienia.
 4. Przesyłając zamówienie za pośrednictwem Platformy biuroplus-katowice.pl Klient zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży zamawianych towarów, a w tym zwłaszcza zobowiązuje się do ich odbioru oraz zapłaty ceny, chyba że nastąpiła sytuacja opisana w punkcie § 2 pkt. 4.
 5. Zamówienie jest realizowane na wskazany przez Klienta adres dostawy.
 6. Zamówienie jest wysyłane w ciągu 24 godzin, pod warunkiem dostępności produktu na magazynie Sprzedającego.
 7. Realizacja zamówienia płatnego z góry rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Platformy. Zamówienia płatne z góry, które nie zostaną opłacone w ciągu 14 dni od dnia ich złożenia są automatycznie odrzucane (nie będą realizowane).
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub dostawę opóźnioną z przyczyn zależnych od Klienta, na przykład w razie błędów lub niedokładności w podaniu adresów lub innych danych identyfikacyjnych.

§ 2. Zmiany w zamówieniu wysłanym

 1. Klient może dokonać zmian w złożonym już zamówieniu pod warunkiem, iż nie zostało ono jeszcze zrealizowane przez Sprzedającego i nie została wystawiona faktura VAT na zamówiony towar. Informacje o stanie realizacji zamówienia oraz o wystawieniu faktury Klient może uzyskać w każdym czasie po zalogowaniu się na Platformie biuroplus-katowice.pl.
 2. Zmiany zamówienia można dokonać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
 3. Zmiana może dotyczyć całości lub części zamówienia.
 4. Klient może wycofać złożone zamówienie wysyłając e-mail na adres sklep@katowice.biuroplus.pl pod warunkiem, że nie zostało ono już zrealizowane i do niego wysłane.

§ 3. Dostępność towarów

 1. Informacja o dostępności towaru na Platformie biuroplus-katowice.pl oraz o jego aktualnej dostępności nie oznacza natychmiastowej dostępności i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Po zalogowaniu się na Platformie biuroplus-katowice.pl Klient otrzymuje orientacyjną informację o dostępności towarów. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na niedostępny produkt Sprzedający kontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefonicznie i przekazuje informację o możliwym terminie realizacji zamówienia. Może odstąpić od umowy sprzedaży, zaproponować zmianę zamówienia i zawarcie nowej umowy sprzedaży. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta żadnej z propozycji zamówienie uznaje się za ostatecznie anulowane, bez prawa do roszczeń z tego tytułu.

§ 4. Ceny towarów

 1. Ceny towarów dostępnych są na Platformie biuroplus-katowice.pl są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
 2. Ceny podawane są w złotych polskich.
 3. W przypadku Klienta zalogowanego ceny uwzględniają uzgodnione z Klientem upusty i rabaty.
 4. Ceną wiążącą jest cena towaru podana na Platformie biuroplus-katowice.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Platformy, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Platformy bądź wprowadzania w nich zmian.

§ 5. Płatności

 1. Jeżeli Klient nie posiada indywidualnie ustalonych warunków formę płatności stanowi przedpłata w formie przelewu bankowego.

§ 6. Warunki dostawy

 1. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, chyba, że umowa między Sprzedającym a Klientem stanowi inaczej. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 2. Przesyłki dostarcza Sprzedający własnym transportem (w obrębie Katowic, Gliwic, Chorzowa, Zabrza, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Oświęcimia, Tychów, Bielska-Białej oraz powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego, gliwickiego, mysłowickiego, będzińsko-lędzińskiego, pszczyńskiego, bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, rybnickiego, wodzisławskiego i raciborskiego) lub za pośrednictwem firmy kurierskiej (poza wymienianym obszarem). Przesyłki dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że umowa z Klientem stanowi inaczej. Nabywca podczas składania zamówienia może wybrać tzw. "Odbiór osobisty" i odebrać zamówione produkty bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego.
 3. Koszty dostawy oraz możliwe opcje transportu każdorazowo podawane są w Koszyku. Informacje te są dostępne również w zakładce Warunki dostawy.

§ 7. Reklamacje

 1. Przy odbiorze towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilości oraz rodzaju towaru z zamówieniem, jak również do sprawdzenia stanu przesyłki, a zwłaszcza jej opakowania. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Klient jest zobowiązany przy dostawie zgłosić te zastrzeżenia, pod rygorem przyjęcia, że zamówienie zostało zrealizowane prawidłowo.
 2. W przypadku stwierdzenia wad jakości towaru Klient zobowiązany jest niezwłocznie złożyć reklamację telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta tel. 32 253 03 73, 209 03 17 lub wypełniając formularz reklamacyjny i przesyłając go pocztą e-mail lub faxem 32 252 79 45.
 3. Na terenie działalności Sprzedającego (patrz § 6 ptk. 2) reklamowany produkt odbierany jest przez Sprzedającego. W przypadkach pozostałych, jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Biuro Plus, ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sprzedający zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych od odbioru towaru ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.
 5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedający na swój koszt wymienia towar na nowy bez wad, a w razie niemożności takiej wymiany po uzgodnieniu z Klientem:
  1. dokona naprawy towaru,
  2. obniży cenę reklamowanego towaru, albo
  3. zwróci cenę towaru.
 6. Reklamację uważa się za zasadną, jeżeli towar:
  1. posiada wady fabryczne;
  2. został uszkodzony mechanicznie w czasie transportu;
  3. jest niezgodny ze złożonym przez Klienta zamówieniem.
 7. W przypadku towaru, na który producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek udzielił gwarancji, Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji producenta - w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający wyłącznie pośredniczy w procedurze reklamacyjnej.
 8. Wyłącza się rękojmię za wady jakości towaru.

§ 8. Zwrot towaru bez podania przyczyny

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego na naszej Platformie.
 2. Zwracany towar należy starannie zapakować oraz odesłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu.
 3. Platforma gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towarów zapłaconej przez Klienta, widniejącej na dokumencie sprzedaży. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni (od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem), przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto bankowe.

§ 9. Newsletter

 1. Klient będzie miał możliwość otrzymywania newslettera, w którym Sprzedający będzie informował m.in. o najnowszych towarach w swej ofercie, aktualnych promocjach, wyprzedażach, itp.
 2. Newsletter będzie wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania, z uwzględnieniem odrębnych przepisów w tej mierze.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

§ 10. Dane osobowe

 1. Rejestrując się na Platformie biuroplus-katowice.pl oraz wskazując osoby upoważnione do korzystania w imieniu Klienta na Platformie biuroplus-katowice.pl, Klient oraz wskazane osoby wyrażają jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Sprzedającego oraz na ich przetwarzanie do celów związanych z obsługą Platformy biuroplus-katowice.pl, w tym zwłaszcza realizacji zamówień, jak i realizacji celów promocyjnych i marketingowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodnie z ww. Ustawą Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Platformę biuroplus-katowice.pl.
 5. Dane osobowe znajdujące się w bazie nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Dokłada się należytej staranności, aby oferta towarów umieszczona na Platformie biuroplus-katowice.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości, jednakże pomimo takich wysiłków możliwe jest występowanie różnic pomiędzy wyglądem towaru na zdjęciu zamieszczonym na Platformie biuroplus-katowice.pl lub jego opisem, a rzeczywistością, również z przyczyn technicznych lub funkcjonalności urządzeń, którymi Sprzedający lub Klient posługują się przy korzystaniu i obsłudze Platformy biuroplus-katowice.pl.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta.
 3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży na Platformie biuroplus-katowice.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej. W sprawach Regulaminem nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem odrębnych przepisów regulujących sprzedaż konsumencką.
 4. Zastrzega się prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na Platformie biuroplus-katowice.pl.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 3 marca 2015 r.